Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Lokalhistorisk Arkiv > Vedtægter

Vedtægter

§ 1.  Dreslette Sogns Lokalhistoríske Arkiv ejes af Dreslette Sogns Lokalhistoriske Forening der står for arkivets drift. Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydoptagelser m.m.. Det indsamlede materiale forbliver i offentlig eje og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 2.   Foreningens bestyrelse består af 7  medlemmer.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler  arbejdet mellem sine medlemmer. Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen er ansvarlig for arkivets drift og for anvendelsen af dets indtægter.

§ 3.     Arkivtes område er Dreslette Sogn.

§ 4.    Arkivet kan være medlem "Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver"  således at bestyrelsen får lejlighed til at deltage i dennes årsmøder. Der søges hjælp til og anvisning på registrering af det indsamlede materiale.

§ 5.    Der føres et selvstændigt regnskab, således at der til enhver tid haves nøje oversigt over den økonomiske stilling. Regnskabet følger kalederåret. Det af foreningens revisorer reviderede regnskab aflægges på generalforsamlingen , som afholdes i januar eller februar. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, der skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 6.   Bestyrelsen er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA´s  standardinstruks for arkivledere. Endvidere at samlingerne opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og offentlig tilgængelig, dog således at SLA´s tilgængelighedsregler og generelle minimumskrav til arkivdrift overholdes. Dersom arkivet modtager afleveringspligtige embedsarkivalier hidrørende fra statens eller kommunens administration, skal disse snarets muligt videregives til det pågældende landsarkiv. Modtager arkivet materiale, der angår andre arkiver eller særlige institutioners område, skal dette afgives til disse.

§ 7. Foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ophør af arkivets virksomhed, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Hvis arkivets drift må indstilles , skal bestyrelsen indkalde til en forhandling, hvori repræsentanter for kommunalbestyrelsen og landsarkivaren deltager, for at forsøge at videreføre arkivet under andre former, så samlingerne forbliver i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed garanteres. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man sørge for, at alle arkivets ejendele deponeres på et sted, som kan godkendes af landsarkivaren. Genoprettes arkivet senere overtager det straks de deponerede sager.

§ 8.    Vedtægterne er gyldige, når de er vedtaget på foreningens generalforsamling. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor og generalforsamlingen er indkaldt med 14 dages varsel og med angivelse af forslag til vedtægtsændringerne.

Vedtægterne er sidst revideret.

ændret og vedtaget på generalforsamlingen 23. januar 2006.

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer