Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Jagtforening > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Dreslette Sogns Jagtforening
under Danmark Jægerforbund

§1.
Foreningens navn er: Dreslette Sogns
Jagtforening
Hjemsted: Assens kommune (på vedtagelsestidspunkt Hårby
kommune)

§2.
Foreningens formål er: At søge vildtbestanden bevaret
og forøget ved alle herved tjenlige midler, så som udøvelse af hensynsfuld jagt,
indførelse af særlige fredningstider, anskaffelse af levende vildt til
blodfornyelse, vinterfodring, samarbejde med tilgrænsende jagtforeninger eller
personer til fremme af vildtets sag, plantning for vildtet og lignende til
erstatning af remiser, såfremt sådanne ikke findes i fornøden mængde,
forfølgelse af krybskytter, endvidere ved studiekredse, jægerkurser,
flugtskydninger m.v. at udvide kendskabet til jagtlovgivningen, vildtet, den
sikkerhedsmæssige behandling af skydevåben m.v.

§3.
Enhver person kan blive medlem af foreningen, såfremt
anmodningen om medlemskabet godkendes af foreningens bestyrelse. Såfremt
medlemskab nægtes skal spørgsmålet fremlægges på førstkommende generalforsamling
til afgørelse. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden inden
den 1. oktober til den påfølgende 1. januar.

§ 4.
Foreningen højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den årlige generalforsamling afholdes i september måned og indvarsles med mindst
14 dages varsel i de lokale blade eller gennem brevkort til hvert medlem eller
gennem foreningsmeddelelser i Jæger.
Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de ordinære
medlemmer skriftlig begærer det hos formanden, alt under indvarsling som foran
nævnte.
Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes efter almindeligt
flertal.

§ 5.
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen
for 2 år af gangen, den skal bestå af mindst 7 medlemmer.
For at imødegå at
hele bestyrelsen er på valg samtidig vælges hvert andet år 3 og hvert andet år 4
medlemmer. Desuden vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen samt 2
revisorer.
Når der forslås flere kandidater end der er ledige poster, skal
der fortages skriftlig afstemning efter "bunkevalgsmetoden".
Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Beslutninger inden for
bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastsætter det
årlige medlemskontingent under hensyntagen til det til Danmarks Jægerforbund pr.
medlem gældende kontingent.
På den ordinære generalforsamling fremlægges
revideret regnskab til godkendelse.
Medlemmerne og Danmarks Jægerforbund
hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 6.
Forslag til forandring i eller tillæg til
vedtægterne skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen, på hvilken forslaget skal forelægges og må vedtages med 2/3
af stemmerne.

§ 7.
Ethvert medlem af foreningen bør angive ulovlig
jagt, herunder jagt uden jagttegn, for bestyrelsen og være behjælpelig med at
tilvejebringe de for sagens pådømmelse nødvendige beviser.

§ 8.
Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af
foreningen, dog skal spørgsmålet om eksklusion forelægges generalforsamlingen
til afgørelse.

§ 9.
Foreningen råder over den overvejende del af et ca.
35 ha. Stort moseområde (Snave Dam og Simmersholm), som ejes af ca. 60
lodsejere. For at kunne deltage i foreningens andejagter på ovennævnte område
kræves der medlemskab af foreningen samt opfyldelse af følgende betingelser:
Medlemmet skal enten være bosiddende i Dreslette Sogn, have jagtret i sognet,
være født og opvokset i sognet eller på anden måde have tilknytning til sognet
eller foreningen som efter bestyrelsens skøn giver ret til
deltagelse.
Jagterne ledes af formanden eller en af ham udpeget person.

§ 10.
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, og
medlemmerne har herved erhvervet alle de i Danmarks Jægerforbunds love og
bestemmelser angivne rettigheder.
Til Danmarks Jægerforbund indbetaler
foreningen det til enhver tid af Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab
fastlagte kontingent for lokalforeningsmedlemmer.

§ 11.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal eventuelle
aktiver overgå til kredsen, og i tilfælde af sammenlægning med en eller flere
lokalforeninger under Danmarks Jægerforbund foretager kredsen en forholdmæssig
fordeling af aktiverne.

Ovenstående vedtægter for Dreslette Sogns Jagtforening er vedtaget på
generalforsamlingen den 8. september 1997.

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer