Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening > Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for Dreslette
Gymnastik- og Idrætsforening

§ 1. Navn  og hjemsted

Foreningens navn er
"Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening" stiftet den 26.10.1912.
 Foreningens
hjemsted er Assens kommune.

§ 2.  Formål

Foreningens formål er ud fra det frivillige foreningsarbejde ved idræt og andet
kulturelt virke, at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.  Medlemmer

Som medlemmer optages alle såvel aktive som passive.

§ 4  Kontingent

Kontingent for aktive medlemmer
fastsættes af bestyrelsen, kontingentet for passiv medlemskab i DGIF gælder for
hele husstanden og udgør 50 kr..

§ 5  Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5
medlemmer. Lige årstal er 2 på valg og ulige årstal er 3 på valg. Man er valgt
for 2 år ad gangen. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Valgbare
personer til DGIF`s bestyrelse, er aktive og passive medlemmer af foreningen
personerne skal være fyldt 16 år. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. Ved
økonomiske dispositioner kræves der en underskrift af både formand og kasserer.
Ved køb salg og pantsætning kræves underskrift af hele bestyrelsen.

§ 6  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes én gang årligt
inden udgangen af april måned. Ved den årlige generalforsamling aflægger
formanden beretning, og kassereren fremlægger regnskab. Regnskabsåret går fra
den 1/1 til 31/12. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde,
ændringer vedtages ved simpelt flertal, bestående af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden for generalforsamling er følgende:

     1. Valg af  dirigent

     2. Formandens beretning

     3. Regnskab

     4. Indkomne forslag

     5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

     6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant

     7. Evt.

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når ¼ af medlemmerne
indgiver skriftlig begæring til formanden med 14 dages varsel.

§ 8  Varsling

Generalforsamlingen varsles ved
annoncering i den lokale avis med 14 dage. Skriftlige forslag til dagsorden
skal være foreningen i hænde 8 dage før.

§ 9 Ophør

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages på to på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og afgøres ved
simpelt flertal. I tilfælde af foreningens ophør overgår dens midler efter
generalforsamlingens skøn til lignende sportslige formål i Dreslette og omegn.
Foreningens faner og præmier afleveres i tilfælde af ophør til Lokalhistoriske
forening i Dreslette.Vedtaget
på den ekstraordinære generalforsamling den 16. 
april 2012

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer