Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Borgergruppen Dreslette Skoledistrikt, forkortet
Borgergruppen.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Dreslette Skoledistrikt, Assens Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) at samle borgere, foreninger, skole, erhvervsliv og landbrug i en
organisation, så de målrettet kan arbejde for et bedre lokalsamfund.

b) at repræsentere foreningen og lokalområdet i Landdistriktsrådet for Assens
Kommune. Det påhviler den valgte repræsentant at holde bestyrelsen orienteret
om, og i videst muligt omfang diskutere, arbejdet i Landdistriktsrådet.

c) at arbejde for oprettelse af en hjemmeside for foreninger, erhvervsliv og
landbrug i skoledistriktet.

d) Foreningen er uafhængig af partipolitik.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde
for/støtte foreningens formål.

Stk. 2. Foreningen består kun af medlemmer bosiddende i Dreslette
skoledistrikt.

Stk. 3. Som udgangspunkt er alle enkeltpersoner bosiddende i Dreslette
skoledistrikt medlem og stemmeberettiget.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af
februar og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og
www.dreslette.dk.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kandidatur accepteres ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

1.Formalia.

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget.

4.Behandling af indkomne forslag.

5.Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.

6.Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en
over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om
simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet
til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden
formanden består af næstformanden, repræsentanten til Landdistriktsrådet og 3
medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode,
således at der på skift vælges 3 og 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende
møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste
generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen
fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet
senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og fremlægges til
orientering på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ved oprettelse af projekt- og arbejdsgrupper, konstituerer disse sig
m. formand, kasserer og eksterne revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et
yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en
generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den
generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i
overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den
opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 7.
februar 2008.

Dirigentens underskrift.

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer